Informatie

MR (Medezeggenschapsraad)

Voor de leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders hebben baat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren, is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad, die het overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad van De Toekan bestaat tot oktober 2016  uit acht leden. Na oktober 2016 zal de MR weer overgaan op een drie om drie verdeling. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders en drie leden uit en door het personeel van de school. De zittingsduur bedraagt drie jaar. Daarna kan men herkozen worden. De directeur heeft een adviserende stem. De vergaderingen zijn openbaar. Op de agenda van de vergaderingen van de MR komen zaken aan de orde als financiën, personeelszaken, schoolorganisatie, schoolfaciliteiten (waaronder huisvesting), veiligheid op en rond de school en bijv. procedures rond de (rechts)positie van het kind, personeel en ouders/verzorgers. Kortom alles dat direct en indirect te maken heeft met het wel en wee van de school, in de brede zin van het woord. Naast de meer huishoudelijke zaken waar de medezeggenschapsraad zich mee bezig houdt, zet ze zich ook in voor de positionering van de school en haar belangen, ten opzichte van haar omgeving en bijvoorbeeld het gemeentebestuur en/of het Schoolbestuur. 

Samenstelling MR

Bjorn Panhuis lid - ouder  
Silvia van Heugten lid - ouder  
? secretaris  
Leonie Okken lid - team  
Niels Moelard voorzitter 0643875998
Laura Prinsen lid - team  

Mailcontact: mr@obsdetoekan.nl