Nieuws uit de groepen

Wat leren we in groep 6?

Taal
Met Taal werken we elke dag drie kwartier met de methode Taal op Maat. We leren hierbij veel verschillende dingen, zoals: nieuwe woorden, verhalen schrijven, opdrachten maken, maar ook leren we wat bijvoorbeeld bijvoeglijke naamwoorden, voorzetsels, werkwoorden, enz. zijn. De nieuwe woorden hangen/schrijven we zichtbaar op in de klas.  

Spelling
Met Spelling werken we met de methode Spelling op Maat. Dit doen we vier keer per week. De nieuwe woorden schrijven we op het whiteboard en die oefenen we ook tussendoor, want voor spelling geldt: oefenen, oefenen, oefenen.

Woordpakketten groep 6

Een winterwandeling.....

Rekenen
Met rekenen volgen we de methode Wereld in getallen. Elke dag besteden we een uur aan rekenen. In het begin van groep 6 is het erg belangrijk dat de kinderen de tafels op een goed niveau beheersen. Er worden veel sommen gedaan waar tafels en bewerkingen van tafels nodig zijn. In het begin van het jaar leren we cijferend ( onder elkaar) optellen en aftrekken. Halverwege het jaar beginnen we ook met de breuken. Eens per week werken we aan de projectles; een les die meestal in het teken van tijd, meten, etc. staat.

Hieronder de rekendoelen per blok.

Lezen
In groep 6 wordt er nog erg veel gelezen. Hiervoor gebruiken we de methode Estafette, maar ook lezen we uit boeken, die we bij de (klasse-)bibliotheek mogen lenen.

We willen dat de kinderen steeds meer snelheid krijgen in het lezen. Elke dag besteden we hier veel aandacht aan. Thuis lezen is ook erg belangrijk.

Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen hanteren we de methode Grip, dit doen we 1 keer per week. Deze methode leert de kinderen hoe een tekst aan te pakken en hoe je de antwoorden op de vragen vindt. Goed luisteren en goed lezen is belangrijk. Begrijpend lezen komt bij veel vakken aan bod. Ook gebruiken we Nieuwsbegrip. Dit is begrijpend lezen met verhalen uit het nieuws, de actualiteit.

Engels                                                                                                                                                Bij Engels werken we met de methode: Take it easy. Deze methode maakt gebruik van een “digitale leraar”, die de kinderen aanspreekt, vragen stelt, enzovoort. Dit gaat allemaal in het Engels, dus er wordt van de leerlingen verwacht dat ze al een redelijke basiskennis hebben. Verder werken de kinderen in hun werkboek. Na elk blok wordt er een toetsje gemaakt.

Zaakvakken
Voor de zaakvakken worden de methoden van Wijzer gebruikt. Wijzer door; de wereld, het verkeer, natuur en techniek en de geschiedenis. De methode werkt in blokken en aan het einde van een blok is er een toets. De samenvatting voor deze toets wordt ongeveer een week van te voren meegegeven met de kinderen.

Overige vakken
Natuurlijk blijft er ook nog tijd over voor gym, knutselen en tekenen. De kinderen hebben 2x per week gym; een spelles en een toestellenles. Knutselen en/of tekenen gebeurt 1x per week. Ook wordt er aandacht geschonken aan muziek en sociaal emotionele ontwikkeling. Dit is erg belangrijk voor de groepsvorming.

 

Zelfstandig werken

In de klas leren we om zelfstandig te werken. Dit betekent dat je zelf een opdracht moet kunnen maken na een instructie. Natuurlijk loopt de leerkracht langs, maar het is wel belangrijk dat je leert om het eerst zelf te proberen of een opdracht over te slaan, tot de leerkracht je helpt. Hiervoor hebben we een hulpmiddel, een blokje. Als de groene kant boven is, betekent dit dat het kind zelf aan het werk is, maar evt. vragen van iemand uit zijn groepje best fluisterend wil beantwoorden. Is het blokje op rood gezet, dan betekent dit dat het kind even niet gestoord wil worden door klasgenoten tijdens het werk. Staat het blokje met het vraagteken naar boven, dan betekent dit dat het kind een vraag heeft voor de leerkracht en kunnen we snel zien wie er tijdens een rondje lopen door de klas even op weg geholpen moet worden. De leerkracht heeft regelmatig een instructiegroepje. Dit groepje krijgt na de normale instructie extra hulp.

BLP
Voor het tweede jaar doen we aan BLP. BLP staat voor Building Learning Power. Het doel van Building Learning Power is om het lerend vermogen bij kinderen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. We leren de kinderen gewoonten en houdingen aan om problemen op te lossen. BLP kun je vergelijken met sport, waarbij je ook langdurig en professioneel de spieren moet trainen voor het leveren van een (top)prestatie. Voor de ‘leerspieren’ geldt hetzelfde. Wanneer deze spieren beter worden getraind, gaat het leren makkelijker. Waar in de sport de trainer of coach belangrijk is voor het ontwikkelen van talenten, is het in de school de leerkracht die deze rol vervult.  Door te oefenen worden spieren sterker, leerspieren dus ook!