Nieuws uit de groepen

Wat leren we in groep 4?

Lezen
In groep 4 gaan we verder met het leren lezen van groep 3. Hiervoor gebruiken we de methode Estafette, maar ook lezen we uit boeken, die we bij de bibliotheek mogen lenen, gaan we woorden flitsen vanaf het digibord, mogen de kinderen een boekbespreking houden en ook lezen we uit stripboeken of informatieve boeken. We willen dat de kinderen steeds meer snelheid krijgen in het lezen. Elke dag besteden we hier veel aandacht aan. Ook thuis lezen is erg belangrijk.

Taal
Met Taal werken we met de methode Taal op Maat. Ook het vak taal doen we elke dag. We leren hierbij veel verschillende dingen, zoals: nieuwe woorden, verhalen schrijven, opdrachten maken, maar ook leren we al wat een zelfstandig naamwoord is of een lidwoord. De nieuwe woorden hangen we zichtbaar op in de klas.

Spelling
Met Spelling werken we met de methode Spelling op Maat. Ook dit doen we bijna elke dag, de nieuwe woorden schrijven we op het whitebord en die oefenen we ook tussendoor, want voor spelling geldt: oefenen, oefenen, oefenen.

Woordpakketten groep 4

Rekenen
Met rekenen gaan we al snel rekenen over het tiental. We volgen de methode Wereld in getallen en aan rekenen doen we ook elke dag. We besteden hierbij veel aandacht aan het automatiseren. Ook is er elke week een projectles, dit vinden de kinderen vaak erg leuk, want hierbij hebben we het over meten, tijd en geld. Dit maken we inzichtelijk voor de kinderen, door er materialen bij te gebruiken. Ook leren de kinderen de tafels, het begint makkelijk, maar dit bouwen we ook steeds verder uit.

Hieronder de rekendoelen per blok.

Begrijpend lezen
In groep 4 beginnen we voor het eerst met begrijpend lezen. Dit vak gaat dus echt om het leren begrijpen van de tekst. Het eerste half jaar hebben we voor Nieuwsbegrip gekozen met actuele teksten. Vanaf januari werken we met de methode Grip, dit doen we 1 keer per week. Deze methode leert de kinderen hoe een tekst aan te pakken en hoe je de antwoorden op de vragen vindt. Goed luisteren en goed lezen is belangrijk.

Schrijven
We houden ons ook bezig met schrijven. Dit doen we een aantal keren per week. We leren de hoofdletters in schrijfletters schrijven en oefenen veel hoe de letters eigenlijk aan elkaar moeten worden geschreven.

Andere vakken
Maar natuurlijk doen wij nog veel meer. Bijvoorbeeld: gymnastiek, handvaardigheid, muziek, verkeer, tekenen, computeren, techniek.  En ook doen we in groep 4 al aan Engels!

Zelfstandig werken

In de klas leren we om zelfstandig te werken. Dit betekent dat je zelf een opdracht moet kunnen maken na een instructie. Natuurlijk loopt de juf langs, maar het is wel belangrijk dat je leert om dan maar een opdracht eerst over te slaan, tot de juf je helpt. De juf heeft regelmatig een instructiegroepje. Dit groepje krijgt na de normale instructie extra hulp. Dan kan de juf je niet helpen, dan moet je leren om bijv. hulp te vragen of eerst een vraag over te slaan. Hiervoor hebben we een hulpmiddel, een blokje.  De kinderen die niet mee hoeven te doen met de verlengde instructie, zetten dit blokje op hun tafel. Als de groene kant boven is, betekent dit dat het kind zelf aan het werk is, maar evt. vragen van iemand uit zijn groepje best fluisterend wil beantwoorden. Is het blokje op rood gezet, dan betekent dit dat het kind even niet gestoord wil worden door klasgenoten tijdens het werk. Staat het blokje met het vraagteken naar boven, dan betekent dit dat het kind een vraag heeft voor de juf en kunnen we snel zien wie er tijdens een rondje lopen door de klas even op weg geholpen moet worden.

BLP
BLP Dit jaar zijn we gestart met BLP. BLP staat voor Building Learning Power. Het doel van Building Learning Power is om het lerend vermogen bij kinderen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de klaslokalen en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. BLP maakt de vergelijking met sport, waarin het langdurig en professioneel trainen van spieren noodzakelijk is voor het leveren van een (top)prestatie. Voor de ‘leerspieren’ geldt hetzelfde. Naarmate deze spieren beter worden getraind, in een goede context, neemt het leervermogen van de leerlingen toe. Waar in de sport de trainer/coach belangrijk is voor het ontwikkelen van talenten, is het in de school de leerkracht die deze rol vervult.