Schoolklimaat

Contactpersoon/vertrouwenspersoon

Een contactpersoon is iemand van school waar medewerkers, leerlingen en ouders terecht kunnen met hun klachten. De contactpersoon is door de school benoemd. Op De Toekan hebben wij twee contactpersonen, namelijk Jannie Tienstra (intern begeleider van de bovenbouw) en Bianca v/d Akker (leerkracht groep 4). De contactpersoon verwijst de klager naar de vertrouwenspersoon. Zie voor meer informatie de klachtenregeling.

De vertrouwenspersoon wordt ingezet ten behoeve van medewerkers, ouders en kinderen. De vertrouwenspersoon werkt volgens het model van de taakomschrijving ontwikkeld door de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen. Met de aanstelling van een vertrouwens – en contactpersoon wordt de opvang en begeleiding van personen die ongewenst gedrag ervaren geborgd. Bovendien heeft de aanwezigheid van de vertrouwenspersoon een preventief effect op de sociale veiligheid in de organisatie. Onze vertrouwenspersoon is van de GGD. Ze is actief op drie niveaus.

1. Advisering van het management op het gebied van Sociale Veiligheid
2. Coaching en professionalisering van de interne contactpersonen
3. Opvang en begeleiding van medewerkers

De vertrouwenspersoon wordt benoemd door het bevoegd gezag. De vertrouwenspersoon voor onze Stichting is mevrouw A. Tadema, bereikbaar via telefoon 088-2299887.