0516 - 514 367Weemeweg 14, 8431 LV Oosterwoldedetoekan@comprix.nl

Wat zegt de overheid over ‘Veiligheid op school?’

Veiligheid op school
Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op school is. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal en agressie worden voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag.

Aanpak pesten: wet Veiligheid op school
De wet Veiligheid op school heeft als doel dat scholen zich inspannen om pesten tegen te gaan. En dat scholen zorgen voor sociale veiligheid. In de wet staat dat scholen:
· een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren.
· 2 taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen. Er moet een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.
· de beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen (zie ook het document Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school). De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school.

Hoe geven wij als school invulling aan een positief en veilig schoolklimaat?
Bij ons op school staat een positief, pedagogisch klimaat voorop. Een positief, pedagogisch klimaat vormt de basis voor al dat wat we doen. Wij dragen er zorg voor dat leerkrachten, ouders, kinderen en iedereen in onze omgeving op een open en respectvolle manier met elkaar omgaat. Binnen onze school is er gerichte aandacht voor de sociaal – emotionele ontwikkeling en het welbevinden van onze kinderen en het voorkomen van pesten. Daarnaast gelden er regels en afspraken die veelal in samenspraak met het team, de leerlingen en ouders tot stand zijn gekomen. Deze regels en afspraken worden vervolgens nageleefd door de leerlingen, het team en de ouders.
Als school willen we kinderen, ouders en de buurt een veilige omgeving bieden. De lokalen en nevenruimten zijn rijk ingericht; dit betekent kleurrijk, kindvriendelijk en uitdagend voor de kinderen. Ook werken we o.a. door ons project ‘Gluren bij de (oud) buren’ wekelijks aan de kerndoelen van ‘Burgerschap en Sociale Integratie’.

Schoolveiligheidsplan
Op onze school kennen wij een bestuurlijk Schoolveiligheidsplan en een schoolspecifiek beleidsplan Fysieke en Sociale veiligheid. Het bestuurlijk vastgestelde Schoolveiligheidsplan ligt ter inzage op school. Het Schoolveiligheidsplan is gericht op de preventie van en het optreden na incidenten. Het Schoolveiligheidsplan heeft betrekking op alle werknemers, maar ook op leerlingen en ouders/verzorgers.

Het ‘Schoolveiligheidsplan’ geeft aan hoe de school moet handelen in de volgende situaties.

· Het voorkomen van incidenten. Hierbij worden de preventieve maatregelen onder de loep genomen. De Arbo – wet, Arbo – dienst, Risico Inventarisatie & Evaluatie, GGD en de Arbo/veiligheids - coördinator hebben hierin een belangrijke rol.
· Het tegengaan van escalatie van incidenten. Er zijn protocollen opgesteld die aangeven hoe men moet handelen. Incidenten en ongevallen moeten worden geregistreerd en eventueel bij de Arbeidsinspectie worden aangemeld. Indien de wet wordt overtreden wordt aangifte gedaan bij de politie.
· Het begeleiden van slachtoffers van machtsmisbruik binnen het onderwijs. Hiervoor heeft de school een contactpersoon aangesteld en kan contact worden gezocht met de vertrouwenspersoon.

Beleidsplan Fysieke en Sociale Veiligheid
In het beleidsplan Fysieke en Sociale Veiligheid worden alle afspraken betreffende de veiligheid op school en ook voor binnen – en buitenschoolse activiteiten bij elkaar gebracht. Ook wordt verwezen naar beleidsstukken en protocollen die gemaakt zijn in het kader van de sociale veiligheid van alle betrokkenen.

Het doel van het sociaal veiligheidsbeleid is dat alle betrokkenen:

- zich op school veilig kunnen voelen
- hun verantwoordelijkheid kennen als het gaat om veiligheid
- op de hoogte zijn van de afspraken rondom dit onderwerp
- weten wat ze van elkaar mogen verwachten

Met elkaar proberen we namelijk op De Toekan de sociale veiligheid van onze kinderen, alle medewerkers en ouders te waarborgen!

De volgende hoofdstukken zijn in dit beleid opgenomen:
Interne zaken in het kader van de fysieke en sociale veiligheid
Contacten met externen in het kader van veiligheid
Veiligheid in en om het schoolgebouw
Organisatie van activiteiten
Hoe gaan wij met elkaar om op De Toekan
Voorkomen en herkennen van agressie en geweld
Herkennen van kindermishandeling en handelen na signalering er van
Gebruik van internet, digitale camera’s, mobiele telefoons
Klachtenregeling